Projekti i programi opæine Èaèinci

za period 2005.-2010. godine

 

 

 

 Opæina Èaèinci smještena je u istoènom dijelu županije Virovitièko-podravske, s južne strane nalazi se Park prirode Papuk podno kojega su smještena èetiri naselja dok se drugih osam naselja smjestilo u ravnièarskom dijelu, kroz koji protjeèu dvije rijeke Krajna i Vojlovica.

            Opæina Èaèinci jedna je od veæih opæina u Virovitièko-podravskoj županiji, sa površinom od 145,02 km2, što predstavlja 7,17% površine Županije. Broj stanovnika, prema Popisu iz 2001. godine je 3.308, a gustoæa naseljenosti 23 st/km2.

            U opæini Èaèinci se nalazi dvanaest naselja i to Brezovljani Vojlovaèki, Bukvik, Èaèinci, Humljani, Krajna, Kraskoviæ, Paušinci, Prekoraèani, Pušina, Rajino Polje, Slatinski Drenovac i Vojlovica.

            Od samog ustrojstva opæine Èaèinci, od 1993. godine pa do današnjih dana, strateški cilj je da obnova i razvoj svih sela unutar opæine omoguæi prihode stanovništva za standard življenja sukladan gradskom, ali da se oèuva karakter sela, prirodna i kulturna dobra, te da se unaprijedi stanovanje i kultura uopæe. Vijeæe i Poglavarstvo opæine Èaèinci djeluje u  pravcu da gospodarske, kulturne i socijalne mjere usklade s mjerama prostornog ureðenja na razini opæine, tako da se u ruralnom prostoru ostvare optimalni uvjeti za poljodjelsku proizvodnju, ali i druge djelatnosti u skladu s karakterom krajolika, zaštitom okoliša, kulturnim potrebama, rekreacijom i drugim opæim i specifiènim potrebama.

 

 

            Sukladno tome pokrenute i završene su slijedeæe aktivnosti:

 

 

  • katastarska izmjera zemljišta za k.o. Èaèinci i k.o. Paušinci je završena, otvorene su novoosnovane zemljišne knjige – investicija 5.500.000,00 kn,

 

 

  • Prostorni plan ureðenja opæine usvojen i u uporabi od prosinca 2006. godine te æe služiti kao neizbježna podloga za provoðenje mjera unapreðenja i razvoja opæine,

 

 

  • u suradnji sa gradom Slatina i opæina Mikleuš, Èaðavica, Voæin, Sopje i Nova Bukovica izraðen je Projekt ukupnog razvoja u koji su uvršteni programi i projekti planirani za naredno kratkoroèno razdoblje,

 

 

Realizacijom ovih projekata stvaraju su osnove razvitka u prostoru, ciljevi prostornog ureðenja, namjena prostora, mjerila, smjernice, mjere i uvjeti za korištenje, zaštita i ureðivanje prostora i drugi elementi od važnosti za podruèje opæine.

 

 

       Projekti iz segmenta vodoopskrbe koji su realizirani, koji su u tijeku realizacije i koji se planiraju realizirati u periodu od 2005.- 2010.:

 

  • vodoopskrbna mreža naselja Bukvik puštena u pogon 18. listopada 2005. godine

 

 

  • na vodovodnoj mreži u Èaèincima obavljaju se radovi ugradnje hidranata – sufinanciranje od strane Fonda za regionalni razvoj RH (250.