Projekti i programi opæine Èaèinci

za period 2005.-2010. godine

 

 

 

 Opæina Èaèinci smještena je u istoènom dijelu županije Virovitièko-podravske, s južne strane nalazi se Park prirode Papuk podno kojega su smještena èetiri naselja dok se drugih osam naselja smjestilo u ravnièarskom dijelu, kroz koji protjeèu dvije rijeke Krajna i Vojlovica.

            Opæina Èaèinci jedna je od veæih opæina u Virovitièko-podravskoj županiji, sa površinom od 145,02 km2, što predstavlja 7,17% površine Županije. Broj stanovnika, prema Popisu iz 2001. godine je 3.308, a gustoæa naseljenosti 23 st/km2.

            U opæini Èaèinci se nalazi dvanaest naselja i to Brezovljani Vojlovaèki, Bukvik, Èaèinci, Humljani, Krajna, Kraskoviæ, Paušinci, Prekoraèani, Pušina, Rajino Polje, Slatinski Drenovac i Vojlovica.

            Od samog ustrojstva opæine Èaèinci, od 1993. godine pa do današnjih dana, strateški cilj je da obnova i razvoj svih sela unutar opæine omoguæi prihode stanovništva za standard življenja sukladan gradskom, ali da se oèuva karakter sela, prirodna i kulturna dobra, te da se unaprijedi stanovanje i kultura uopæe. Vijeæe i Poglavarstvo opæine Èaèinci djeluje u  pravcu da gospodarske, kulturne i socijalne mjere usklade s mjerama prostornog ureðenja na razini opæine, tako da se u ruralnom prostoru ostvare optimalni uvjeti za poljodjelsku proizvodnju, ali i druge djelatnosti u skladu s karakterom krajolika, zaštitom okoliša, kulturnim potrebama, rekreacijom i drugim opæim i specifiènim potrebama.

 

 

            Sukladno tome pokrenute i završene su slijedeæe aktivnosti:

 

 

 • katastarska izmjera zemljišta za k.o. Èaèinci i k.o. Paušinci je završena, otvorene su novoosnovane zemljišne knjige – investicija 5.500.000,00 kn,

 

 

 • Prostorni plan ureðenja opæine usvojen i u uporabi od prosinca 2006. godine te æe služiti kao neizbježna podloga za provoðenje mjera unapreðenja i razvoja opæine,

 

 

 • u suradnji sa gradom Slatina i opæina Mikleuš, Èaðavica, Voæin, Sopje i Nova Bukovica izraðen je Projekt ukupnog razvoja u koji su uvršteni programi i projekti planirani za naredno kratkoroèno razdoblje,

 

 

Realizacijom ovih projekata stvaraju su osnove razvitka u prostoru, ciljevi prostornog ureðenja, namjena prostora, mjerila, smjernice, mjere i uvjeti za korištenje, zaštita i ureðivanje prostora i drugi elementi od važnosti za podruèje opæine.

 

 

       Projekti iz segmenta vodoopskrbe koji su realizirani, koji su u tijeku realizacije i koji se planiraju realizirati u periodu od 2005.- 2010.:

 

 • vodoopskrbna mreža naselja Bukvik puštena u pogon 18. listopada 2005. godine

 

 

 • na vodovodnoj mreži u Èaèincima obavljaju se radovi ugradnje hidranata – sufinanciranje od strane Fonda za regionalni razvoj RH (250.000,00 kn)

 

 

 • u izradi je projektna dokumentacija za vodovod naselja Paušinci

 

 

 • u pregovorima sa Hrvatskim vodama za projektiranje vodovoda Slatinski Drenovac – Pušina – Humljani

 

 

Kapitalni projekti:

 

 • izgradnja kanalizacijskog sustava i ureðaja za proèišæavanje otpadnih voda naselja Èaèinci (ukupna investicija cca 34.000.000,00 kn) – izraðen glavni projekt za izgradnju I. faze, ishoðena je graðevinska dozvola, te se izvode radovi na izgradnji I. faze, u izradi je glavni projekt izgradnje II. Faze – 17.500.000,00 kn osigurano je Sporazumom sa Vladom RH

 

 

 • izgradnja športske dvorane (9.500.000,00 kn – 80% Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 10% Viovitièko-podravska županija, 10% opæina Èaèinci) – u pripremi je natjeèajna dokumentacija

 

 

 • izgradnja djeèjeg vrtiæa (3.000.000,00 kn – 90% iz programa EIB II + 10% opæina Èaèinci i Virovitièko-podravska županija) – u ishoðenju lokacijske dozvole

 

 

 

Ostali projekti:

 

 • u projektiranju je poduzetnièka zona «Lipovac» – velièine oko 5 ha, te poduzetnièka zona «Boèine» cca. 25 ha

 

 

 • u izgradnji je pješaèki most preko rijeke Krajne u Èaèincima – investicija u vrijednosti 570.000,00 kn,

 

 

 • poèinju radovi na izgradnji javne rasvete uz državnu cestu D2 – cca. 500.000,00 kn

 

 

 • u tijeku su radovi na elektrifikaciji izletišta «Jankovac» – investicija oko 2 mil. kn

 

 

 • u suradnji sa Hrvatskim vodama izraðuje se projektna dokumentacija za akumulacijsko jezero «Seginac» površine 32 ha

 

 

 • u svim mjestima opæine radi se na rekonstrukciji elektro-energetske mreže i javne rasvjete

 

 

 • u suradnji sa mjesnim odborima izgraðene su kuæe oproštaja u Paušincima i Humljanima, a u Bukviku je zapoèela izgradnja,

 

 

 • adaptacija mjesnih domova

 

 

 • stvoreni su uvjeti za izgradnju benzinske stanice, zgrade šumarije i trgovaèkih, ugostiteljskih i poslovnih prostora

 

 

 • ureðenje kanala 3. i 4. reda u suradnji sa Hrvatskim vodama odvija se sukladno planu i programu

 

 

 • nabavljene su i podijeljene kante za kuæni otpad svakom domaæinstvu na podruèju opæine

 

 

 

Neki od projekata za koje æe se tražiti pomoæ od županije:

 

 

 • PSGO – mala infrastruktura – obnavljanje nerazvrstanih cesta na podruèju opæine Èaèinci – ukupna investicija 1.600.000,00 kn = 85% Svjetska banka + 15% opæina Èaèinci – od županije oèekujemo podršku u smislu ugovora o partnerstvu,

 

 

 • rješavanje problema zgrada podruènih osnovnih škola u Bukviku i Paušincima – Zgrade bivših podruènih škola u Bukviku i Paušincima nalaze se na zemljištu u vlasništvu države (opæenarodna imovina), a same zgrade su u vlasništvu Osnovne škole A. G. Matoša Èaèinci. Pošto je županija osnivaè škole tražimo da se postojeæe zgrade upute u proceduru prodaje ili davanja u najam jer sustavno propadaju i vrijednost im opada, a postoje potencijalni ulagaèi u obnovu tih objekata,

 

 

 • izgradnja športske dvorane u Èaèincima – oèekuje se sufinanciranje Županije u iznosu od 10% od ukupne investicije, koja se predviðau iznosu od 9.500.000,00 kn,

 

 

 • izgradnja djeèjeg vrtiæa u Èaèincima – projekt se pokreæe zbog potreba za predškolskim odgojem djece sa podruèja cijele opæine Èaèinci, a dosadašnji kapaciteti su nedovoljni za zadovoljavanje potreba. Predviðena cijena koštanja je oko 3 mil. kuna, vrtiæ je u fazi projektiranja, prijavljen je u fond EIB II, a od VPŽ se oèekuje sufinanciranje kod izvedbe samog projekta,

 

 

 • Vodoopskrba – Problem vodoopskrbe naselja Humljani i Vojlovica je u nedovršenom regionalnom vodovodu Slavonska-Podravina, a što se manifestira nedovoljnom kolièinom vode za opskrbu svih kuæanstava pitkom vodom u tim mjestima. Taj problem moguæe je rješiti revitalizacijom postojeæeg vodovoda u S. Drenovcu i Pušini i spajanja vodovodne mreže Humljani na tu vodovodnu mrežu, a kasnije i na regionalni vodovod (kada se položi u dionici Èaèinci-Nova Bukovica). Oèekuje se pomoæ VPŽ u realizaciji ovog projekta,

 

 

 • Prometna infrastruktura – Na podruèju opæine Èaèinci sve ceste koje su u nadležnosti Županijske uprave za ceste su modernizirane, odnosno asfaltirane izuzev dvije: 40063 i 40064, koje su povezane i spajaju tri naselja: Brezovljane Vojlovièke, Rajno Polje i Paušince, a ukupne dužine su 3900 metara. Projektna ideja je moderniziranje tih prometnica što doprinosi razvoju podruèja od posebne državne skrbi koja je ratom pogoðena i dovela je do kategorije ekonomske nerazvijenosti. Postavljanjem ovog preduvjeta te dodatnom ukljuèenošæu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, poljodjelaca i jaèanjem kapaciteta postiže se dugoroèni razvoj društva u cjelini. Dakle, na podruèjima od posebne državne skrbi, omoguæava se uèinkovitiji pristup, dostupnost i transport, poljodjelcima opæine do svojih poljoprivrednih površina i proizvoda, radi lakše obrade i skidanja uroda, proširenju poljoprivredne proizvodnje u djelatnostima: svinjogojstvu, stoèarstvu, ratarstvu i povrtlarstvu, te ekološkoj proizvodnji. Sve ove aktivnosti u cjelini su važne za ukupan gospodarski rast i razvoj podruèja od posebne državne skrbi. Stoga predlažemo da se u Plan modernizacije županijskih cesta uvrste i te dvije ceste, a u Proraèunu županije osiguraju sredstva za realizaciju istog.

 

 

 

 

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]