ImageUz nazoènost dopredsjednika nacionalne organizacije mladeži HDZ-e, gospodina Dinka Ðerija, naèelnika Opæine Èaèinci, gospodina Mirka Mališa i predsjednika opæinskog odbora HDZ-e, gospodina Miroslava Bunete 09. studenog 2008. godine održana je izborna skupština mladeži HDZ-e opæine Èaèinci. Intoniranjem državne himne dosadašnji predsjednik Alen Jurenac otvorio je skupštinu. Proèitao je izvješæe o dosadašnjem radu gdje je istaknuo da je opæinski ogranak mladeži stasao u vrlo kratkom vremenu od dvadesetak poèetnih èlanova do dosadašnjih devedeset koji su ukljuèeni u razne aktivnosti i akcije na podruèju naše opæine.
U pozdravnoj rijeèi naèelnik Mališ istaknuo je da stranka ozbiljno raèuna na mladež. Pozdrave i želje su uputili i Miroslav Buneta ispred opæinskog odbora HDZ-e i Tajana Doriæ ispred mladeži HDZ-e Virovitièko-podravske županije. Rijeèi podrške uputio je i nacionalni dopredsjednik mladeži i predsjednik mladeži HDZ-e Virovitièko-podravske županije Dinko Ðeri.

Za predsjednika mladeži izabran je Alen Jurenac. U opæinski odbor MHDZ-e ušli su Sreæko Jelen, Siniša Ileš, Tanja Beštek, Ivica Kovaè, Danijel Šincek, Valentina Kralj, Danijel Cukoviæ i Ante Farkaš.

Za èlanove nadzornog odbora imenovani su Miroslav Kmet, Danijel Boljkovac, Marina Varjaèiæ, a za izaslanike na županijsku izbornu skupštinu imenovani su Alen Jurenac, Sreæko Jelen, Siniša Ileš, Tanja Beštek, Danijel Šincek i Danijel Cukoviæ.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]