Turistička zajednica Općine Čačinci  na temelju članka 17. stavka 1. toč. 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), članka 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 110/10) i članka 45. Statuta Turističke zajednice Općine Čačinci raspisuje

N A T J E Č A J za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Čačinci na određeno vrijeme od jedne godine na pola radnog vremena

Direktor/ica Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Čačinci prima se se na određeno vrijeme od jedne godine uz radno vrijeme od četiri sata dnevno.
Za direktora može biti imenovana samo osoba koja uz opće uvjete Zakona o radu (NN 149/09 i 61/11) ispunjava uvjete propisane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 110/10):

1. da ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvenog ili
humanističkog smjera ili geografije;
2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u turizmu za koje je kao uvjet
propisan studij iz toč. 1. ovog natječaja;
3. da aktivno zna jedan svjetski jezik;
4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;
5. da ima organizatorske sposobnosti;
7. da mu/joj pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:
1. kratak životopis;
2. presliku domovnice;
3. presliku diplome kao dokaz o završenom studiju;
4. dokaz o radnom iskustvu na poslovima u turizmu (preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu na poslovima u turizmu).
5. uvjerenje o nekažnjavanju, ne stariju od 30 dana;
6. presliku uvjerenja ili potvrde o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu;
8. presliku svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili druga odgovarajuća potvrda o poznavanju jednog svjetskog jezika.

(Napomena: Direktorom turističkog ureda može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete određene propisom iz članka 21. stavka 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), ali nema položen stručni ispit, ali ga mora položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.)
Sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se intervju zasebno sa svakim kandidatom, a o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni.
Prijave na natječaj s potrebnim prilozima se podnose do 17. kolovoza 2012. godine na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ČAČINCI, 33514 Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2, s naznakom „Za natječaj – ne otvaraj“.

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Čačinci zadržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će se obavijestiti u zakonskom roku.

                                                                               Turističko vijeće Turističke zajednice
                                                                                               Općine Čačinci

Natječaj možete preuzeti ovdje