Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore učenicima i studentima („Službeni glasnik“ broj 04/06) i članka 43. Statuta općine Čačinci („Službeni glasnik“ broj 01/21) općinski načelnik općine Čačinci raspisuje

NATJEČAJ za dodjelu učeničke i studentske stipendije za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

I Općina Čačinci u školskoj/akademskoj godini 2022./2023. dodjeljuje učeničke i studentske stipendije.

Dodijeliti će se 20 (dvadeset) učeničkih i 10 (deset) studentskih stipendija kandidatima koji zadovoljavaju uvjetima iz Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore učenicima i studentima, sukladno broju bodova i poziciji na rang listi.

II Stipendije se dodjeljuju i isplaćuju za period 01.09.2022. do 30.06.2023. godine za učenike srednjih škola i 01.10.2022. do 31.07.2023. godine za studente.

III Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti:

– koji su državljani Republike Hrvatske
– koji imaju prebivalište na području općine Čačinci
– koji ne primaju stipendiju po nekoj drugoj osnovi
– kojima su roditelji/staratelji odnosno nosioci kućanstva podmirili sva potraživanja prema općini Čačinci na dan raspisivanja natječaja

IV Osnovni kriterij za dodjelu stipendija:
– uspjeh učenika/studenata u školi odnosno na fakultetu,
– socijalni status utvrđen prema prihodima po članu obitelji
– aktivno sudjelovanje u radu udruga sa područja općine Čačinci

V Učenici i studenti koji se prijavljuju na natječaj dužni su uz zahtjev priložiti:

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)presliku osobne iskaznice
 • potvrdu o redovnom upisu u školu/na studij
 • fotokopiju svjedodžbe
 • prijepis ocjena za studente
 • potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za proteklu kalendarsku godinu za sve članove zajedničkog kućanstva,
 • potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za proteklu kalendarsku godinu države u kojoj je dohodak ostvaren (ukoliko je dohodak ostvaren van Republike Hrvatske),
 • potvrdu o posljednjem isplaćenom dohotku svih članova obitelji,
 • potvrdu srednje škole ili visokog učilišta o redovitom školovanju člana obitelji izvan mjesta prebivališta,
 • potvrdu Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/staratelja,
 • izjavu o broju članova kućanstva u obitelji,
 • presliku presude nadležnog suda o razvodu roditelja i izjavom roditelja da ne žive u izvanbračnoj zajednici, a za umrlog roditelja izvodom iz matične knjige umrlih ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj,
 • presliku izvoda iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja,
 • potvrdu da je roditelj kandidata poginuli hrvatski branitelj ili stopostotni invalid Domovinskog rata,
 • potvrdu da je roditelj kandidata hrvatski branitelj ili invalid Domovinskog rata,
 • izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili potporu po nekoj drugoj osnovi,

VI Zahtjevi koji nisu potpuni kao što je određeno u natječaju ili ako ne stignu u propisanom roku, neće se razmatrati.

VII Natječaj traje 14 dana od dana objave na Oglasnoj ploči općine Čačinci, službenoj stranici Općine Čačinci: www.cacinci.hr te putem Radio postaje Virovitica.

VIII Bodovanje kandidata vrši se na temelju Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore učenicima i studentima.

IX Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije općine Čačinci dostavlja se Općinskom vijeću općine Čačinci na razmatranje i usvajanje.

X Sa učenikom/studentom kojem po konačnoj odluci Općinskog vijeća općine Čačinci bude dodijeljena stipendija, sklapa se ugovor u kojem se detaljnije uređuju prava i obveze davatelja i primatelja stipendije.

XI Zainteresirani učenici/studenti mogu podnijeti prijave na natječaj (sa priloženom dokumentacijom) do 07.11.2022. godine poštom na adresu:

OPĆINA ČAČINCI
Trg kardinala Franje Kuharića 2
33514 Čačinci

ili putem elektroničke pošte na adresu: opcina@cacinci.hr

Sa naznakom „natječaj za dodjelu stipendija“

XII Ovaj će se natječaj objaviti na Oglasnoj ploči općine Čačinci, službenoj web stranici općine Čačinci: www.cacinci.hr i Radio postaji Virovitica.

XIII Kandidatima koji ostvare pravo na stipendiju biti će dostavljena Odluka Općinskog vijeća općine Čačinci i poziv na sklapanje ugovora.