Povjerenstvo za upis djece Dječjeg vrtića „LIPA“ Čađavica, odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije.
Obavještavamo da je za upis u programe Dječjeg vrtića „Lipa“, Područni odjel Čačinci zaprimljeno ukupno 54 prijave, te su sva prijavljena djeca ostvarila pravo na upis.

Međusobna prava i obveze korisnika usluga/roditelja/skrbnika i Dječjeg vrtića “Lipa” biti će regulirana Ugovorom.

Za sva dodatna pitanja obratite se na mail adresu: djecjivrtic.lipa@gmail.com ili na broj 0919795171