Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13 i 78/15, 12/18, 118/18), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN br. 3/17) i
članka 43.Statuta Općine Čačinci („Službeni glasnik“ općine Čačinci, 01/21), načelnik Općine Čačinci, Mirko Mališ, dana 31.03.2021. godine donosi

Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Strateški program razvoja Općine Čačinci od 2021. – 2025. godine

I.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Strateškog programa razvoja Općine Čačinci 2021. – 2025. godine (u daljnjem tekstu: Strategija) na okoliš (u daljnjem tekstu: postupak ocjene).

II.
Ocjenu o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije, prema ovoj Odluci provodi Općina Čačinci u suradnji sa Upravnim odjelom za graditeljstvo, zaštitu okoliša I imovinsko – pravne odnose Virovitičko – podravske županije.
Na temelju mišljenja Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko – pravne odnose Virovitičko – podravske županije (KLASA: 351-02/21-02/04, URBROJ: 2189/1-08/11-21-2, od 18. ožujka 2021. godine) za Strategiju je potrebno provesti postupak u kojem se odlučuje o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš.

Odluku možete preuzeti na linku: