NAZIV PROJEKTA:
Poučno pješačka staza Jankovac – Klak
NAZIV KORISNIKA:
Općina Čačinci
CILJEVI PROJEKTA:
Opći cilj prijedloga za ulaganje je povećanje broja posjetitelja šumskih prostora na podruju općine Čačinci koji ga održivo koriste u rekreacijske, zdravstvene i turističke svrhe, ali i koji su educirani o njegovoj zaštiti i racionalnom i održivom gospodarenju.
Specifični cilj ulaganja je izgradnja i poučne staze Jankovac – Klak u zaštićenom području Parka prirode Papuk za posjetitelje rekreativce pješake te stanovnike ruralnog područja općine Čačinci i okolnih mjesta, čime će se doprinijeti poboljšanju vrijednosti javnog prostora šuma i šumskih površina na prostoru Općine. Ulaganje je planirano na dijelu trase postojeće tzv. Nadzorničke staze s minimalnim intervencijama u prostor, što će između ostalog i dugoročno utjecati na svijest posjetitelja o potencijalu prirodnog područja koje i bez eksploatacije ima dugoročne koristi za posjetitelje i stanovnike regije, čime će se ujedno ublažavati i klimatske promjene.

Do utvrde Klak za koji postoji velik interes posjećivanja postoji planinarska staza obilježena po strmom grebenu, međutim usprkos velikom interesu, osim planinara slabo je posjećuju ostali posjetitelji PP Papuk zbog otežanog pristupa kao eliminirajućeg faktora. Također, mnogi posjetitelji redovno posjećuju izletište Jankovac i željni su upoznati nešto šire područje Park šume Jankovac, stoga je ovom stazom omogućen alternativan prihvatljiv put do utvrde Klak, tzv. Nadzornička staza. Staza je inicijalno postojala prije osnutka PP Papuk kao planinarski put uz šumsku cestu (prema povijesnim zapisima mještani podpapučkih naselja koristili su cestu od srednjeg vijeka) slijedeći kanjon potoka Kovačice, a po osnivanju Parka i Javne ustanove PP Papuk 1999. godine, čuvarska služba je preuzela održavanje staze i koristila ju u svrhe nadzora nad zaštićenim područjem.
Također, uspostavom ove staze proširena je mreža posjetiteljske infrastrukture zaštićenog područja koja ujedno omogućava edukativnu komponentu kako bi se posjetitelji više informirali o šumi, njenoj zaštiti i održivom gospodarenju te se promiče rekreacijska, turistička i zdravstvena funkcija šuma i prirodne ljepote starih bukovih šuma.
Staza je u svojoj naravi edukativno- rekreativnog karaktera, namijenjena rekreativcima pješacima i planinarima koji šumske prostore mogu koristiti u rekreativne i zdravstvene svrhe, čime će se doprinijeti pojedinačnom zdravlju ali i povećanju kolektivne svijesti o mogućnostima korištenja šuma u turističke svrhe na održiv način.
Sadržaj tabli je višejezičan te je očitavanjem QR koda dostupan i govornicima njemačkog, engleskog i mađarskog govornog područja. Interpretacija prostora fokusirana je na povijesni kontekst Jankovca i utvrdi Klak te Papuk kao mjesto bioraznolikosti važno za očuvanje i zaštitu okoliša.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Rezultati ovog projekta su educiranje i informiranje o šumi, održivom gospodarenju šumom, zaštiti šuma i okolišu. Ulaganja doprinose održivom gospodarenju šumom i iz razloga jer se koriste prirodni materijali koji neće imati negativan utjecaj na okoliš. Time se i štiti šumski prostor koji neće biti vizualno niti materijalno narušen, štoviše, biti će koristan i privlačan.
Duž poučne staze nije predviđeno postavljanje koševa za otpatke te su posjetitelji zamoljeni da sav otpad koji nastane prilikom njihova korištenja staze ponesu sa sobom i odlože ga na mjestima predviđenim za prikupljanje otpada izvan trase poučne staze. Naglasak je na minimalnoj intervenciji u prostor nužnoj za olakšano kretanje posjetitelja rekreativaca, primjeni prirodnih materijala i uklapanju u prirodno okruženje.
Ovo je dobar primjer pametnog ulaganja koje će zasigurno pridonijeti očuvanju šumskog prostora.
Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15%RH