Na temelju čl. 55. Poslovnika Vijeća općine Čačinci („Službeni glasnik“ broj 01/13), Predsjednik OV općine Čačinci saziva 13. sjednicu Općinskog vijeća općine Čačinci za 18.12.2019. godine (srijeda) s početkom u 18,30 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici općine Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje zapisnika sa 12.-te sjednice Općinskog vijeća
2. Donošenje Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene općine Čačinci,
3. Analiza stanja sustava civilne zaštite,
4. Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2020.-2022.g.
5. Druge izmjene i dopune Proračuna općine Čačinci

a) izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u općini Čačinci za 2019. godinu,
b) izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade te drugih namjenskih sredstava,
c) izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu
d) izmjene Programa utroška sredstava ostvarenih prodajom i zakupom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Čačinci za 2019. godinu
e) izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu,
f) izmjene Programa javih potreba u kulturi za 2019. godinu,
g) izmjene Programa socijalne skrbi i novčanih pomoći za 2019. godinu

5. Donošenje Proračuna općine Čačinci za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu,
a) Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u općini Čačinci za 2020. godinu,
b) Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini, za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade te drugih namjenskih sredstava,
c) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020.godinu,
d) Program utroška sredstava ostvarenih prodajom i zakupom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Čačinci za 2020. godinu,
e) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu,
f) Program javnih potreba u športu za 2020. godinu,
g) Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu,
h) Program javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima za 2020. godinu ,
i) Program socijalne skrbi i novčanih pomoći za 2020. godinu,

6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna općine Čačinci za 2020. godinu,

7. Donošenje Odluke financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća iz Proračuna općine Čačinci za 2020. godinu,

8. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu,

9. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području općine Čačinci,

10. Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Čačinci,

11. Razno.

Icon
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda-prilozi