Ministar znanosti, obrazovanja i športa Radovan Fuchs i ministar turizma, Damir Bajs, predstavili su novi Pravilnik o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za 2011./2012. godinu.
Novim pravilnikom se po prvi puta nakon gotovo 50 godina donose ovakve izmjene, a to su u odnosu na dosadašnje: fleksibilnost početka nastavne godine (5. ili 12. rujna 2011.); različito trajanje zimskog odmora (dva ili tri tjedna); proljetni odmor u tjednu prije blagdana Uskrsa (te, uobičajeno, na Uskrsni ponedjeljak).
Mogućnost planiranja početka školske godine i trajanje zimskog odmora dana je lokalnim zajednicama, odnosno svim hrvatskim županijama, koje će ga uskladiti sa svojim razvojnim, gospodarskim i poslovnim obvezama. Osim toga, jedna od prednosti Pravilnika je i trajanje proljetnog odmora tjedan uoči blagdana Uskrsa, što omogućava više nastavnih dana u kontinuitetu za učenike završnih razreda.
Prilikom izrade Pravilnika, računa se vodilo i o regionalnim posebnostima i posebnim zahtjevima pojedinih lokalnih sredina i škola (klimatska uvjetovanost, turističke potrebe), uzimajući u obzir i da se fond nastavnih sati tijekom školske godine ne mijenja. Osim učenika, od novog će kalendara korist imati i lokalna zajednica, roditelji učenika, ali i svi koji žive od turizma. Također, djeca i njihove obitelji moći će sada duže boraviti na praznicima, dok će kontinentalne županije imati mogućnost organizacije učeničkih putovanja u hrvatska turistička odredišta i krajem ljeta, čime bi se produžila glavna turistička sezona. Udruga hrvatskih putničkih agencija sa zadovoljstvom je prihvatila novi Pravilnik, te je istaknuto kako je ovo veliki korak naprijed za hrvatski turizam.

Pravilnik o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2011./2012. donosimo u cijelosti
PRAVILNIK
O POČETKU I ZAVRŠETKU NASTAVNE GODINE, BROJU RADNIH DANA I TRAJANJU ODMORA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2011./2012.
Članak 1.
Ovim se pravilnikom propisuje početak i završetak nastavne godine, trajanje polugodišta i trajanje učeničkih odmora u osnovnim i srednjim školama za školsku godinu 2011./2012.
Članak 2.
Nastava počinje 5. rujna 2011. godine, a završava 15. lipnja 2012. godine. Nastava se ustrojava u dva polugodišta. Prvo polugodište traje od 5. rujna 2011. godine do 23. prosinca 2011. godine. Drugo polugodište traje od 16. siječnja 2012. godine do 15. lipnja 2012. godine, a za učenike/ce završnih razreda srednje škole do 18. svibnja 2012. godine.
Članak 3.
Nastava se organizira i izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 35 nastavnih tjedana, a za učenike/ce završnih razreda srednje škole u najmanje 160 nastavnih dana, odnosno najmanje 32 nastavna tjedna. Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program/strukovni kurikulum i propisani broj nastavnih tjedana, nastavna se godina može produljiti odlukom ureda državne uprave u županiji, nadležnog za obrazovanje, odnosno ureda Grada Zagreba, nadležnog za poslove obrazovanja, uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i nakon 15. lipnja 2012. godine, odnosno nakon 18. svibnja 2012. godine za završne razrede srednje škole.
Članak 4.
Zimski odmor učenika počinje 27. prosinca 2011. godine, a završava 13. siječnja 2012.
godine. Proljetni odmor učenika počinje 2. travnja 2012. godine, a završava 6. travnja 2012. godine. Ljetni odmor počinje 18. lipnja 2012. godine, osim za učenike/ce koji/koje polažu razredni ili popravne ispite, koji imaju završni rad ili ispite državne mature i za učenike/ce koji/koje u to vrijeme imaju praktičnu nastavu ili stručnu (ljetnu) praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.

Članak 5.
Iznimno, učenici/ce u programima obrazovanja za vezane obrte i drugim strukovnim programima sa stručnom (ljetnom) praksom mogu imati i drugačiji raspored odmora, s tim da im ukupni odmor tijekom školske godine ne može biti kraći od 45 radnih dana, što se uređuje ugovorom, a sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/09), Pravilniku o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika (Narodne novine, broj 69/04) i Pravilniku o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/09).
Članak 6.
Godišnjim planom i programom rada škole utvrđuje se plan i raspored broja radnih dana potrebnih za provedbu nastavnog plana i programa te broj, plan i raspored ostalih radnih dana tijekom školske godine potrebnih za druge odgojno-obrazovne programe škole (pisanje ispita državne mature, školske priredbe, natjecanja, dan škole, dan župe, dan općine i grada te za izlete, ekskurzije i slično).
Članak 7.
Iznimno, u posebnim okolnostima koje nije bilo moguće predvidjeti i planirati godišnjim planom i programom rada škole, škola može odstupiti od rokova utvrđenih ovim pravilnikom, o čemu odlučuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa na zahtjev škole i ureda državne uprave u županiji, odnosno Gradskog ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove obrazovanja.
Članak 8.
Županija, s ostalim osnivačima školskih ustanova na svojem području, može drugačije planirati početak nastave u prvom polugodištu i trajanje zimskog odmora, o čemu odlučuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa na prijedlog ureda državne uprave u županiji, odnosno Gradskog ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove obrazovanja. Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka županija je u ime svih osnivača školskih ustanova na svojem području dužna podnijeti uredu državne uprave u županiji, a Gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove obrazovanja Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa najkasnije do 15. lipnja 2011. godine.
Članak 9.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.